Nahrávám...

Osobní údaje

Způsob nakládání s osobními údaji
Úvod / Osobní údaje

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení uživatelé,
v tomto dokumentu naleznete všechny potřebné informace ohledně Vašich osobních údajů zpracovávaných v rámci služby „PruvodciSumavou.cz“ provozované společností Celsius s.r.o., Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2, IČO: 09039210 (dále jen „Provozovatel“) umožňující přístup k nabídce služeb uveřejňované Provozovatelem v rámci webové stránky www.pruvodcisumavou.cz (dále jen „Webová stránka“) a k dalším souvisejícím funkcím (dále jen „Služba“).
Tento dokument zároveň obsahuje závazné podmínky pro uplatňování Vašich práv.
Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte e-mail: info@pruvodcisumavou.cz.

1. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?
Služba je založená na umožnění registrace na komentované vycházky, které jsou Provozovatelem nabízeny prostřednictvím webových stránek.
Pro poskytování Služby musíme vědět, kdo jsou naši uživatelé, především proto, abychom zajistili správnou prezenci na vycházce. Za tímto účelem ukládáme Jméno uživatele, jeho telefon a e-mailovou adresu. Bez povinných údajů není možné Službu poskytovat.
Osobní údaje tak zpracováváme, abyste mohli Službu využívat.
Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování.
Vzhledem ke skutečnosti, že Vám umožňujeme hradit cenu Služby též prostřednictvím platební brány GoPay provozované společností GoPay s.r.o. se sídlem Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768 (dále jen „GoPay“), musíme plnit povinnosti, které pro nás vyplývají ze smlouvy uzavřené se společností GoPay. Mezi takové naše povinnosti patří povinnost uchovávat záznamy o poskytnutí Služby.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje v rozsahu Jméno, e-mail a telefon a údaje nutné pro plnění zákonných povinností a údaje o plnění vzájemných smluv, resp. užívání Služby, a údaje, které vyžadují právní předpisy.

3. Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?
Osobní údaje získáváme primárně od Vás. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje, kromě těch, které nám sami dáte.
Automatizovaně získáváme údaje, které vzniknou Vaší aktivitou v rámci Služby.
Osobní údaje nejsou předávány mimo EU.
Osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění.
Vaše osobní údaje nejsou v rámci Webové stránky veřejně přístupné, a to ani ostatním uživatelům.
Osobní údaje mohou být předány též společnosti GoPay s.r.o. v souvislosti s plněním našich závazků vůči této společnosti.

4. Jak zpracováváme osobní údaje?
Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím Služby na Webové stránce.
Vaše osobní údaje zpracováváme i manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat i jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste nikdy neutrpěli újmu na svých právech.

5. Jaká máte práva?
Vždy máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech nosičů Vašich osobních údajů a poskytnutí seznamu zpracovávaných osobních údajů.

6. Jak Vaše osobní údaje chráníme
Data jsou uložena na serverech společnosti INTERNET CZ.
INTERNET CZ získal certifikáty potvrzující dodržování pravidel s pevnými bezpečnostními standardy, včetně ISO 9001:2016, ISO 27001:2014. Její mateřská společnost Aruba splňuje následující standardy: ISO 27001: 2013, ISAE 3402: 2011 Type II Report a ANSI / TIA 942-A-2014.
Budova datacentra je zabezpečena proti vstupu neoprávněných osob, do datových sálů mají přístup pouze autorizované osoby.