Nahrávám...

Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
Úvod / Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej služeb prostřednictvím webových stránek umístěných na adrese: www.PruvodciSumavou.cz

Úvodní ustanovení

Stanislav Coufal, IČO: 02816598, Divišovská 2310/1, Praha 4 (dále jen „prodávající“) vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“). Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.pruvodcisumavou.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.pruvodcisumavou.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od prodávajícího, jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uzavření kupní smlouvy

Z webového rozhraní může kupující objednávat služby bez registrace přímo, bez nutnosti vytváření uživatelského účtu. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam služeb nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen u jednotlivých nabízených služeb. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny včetně DPH, a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje služeb a ceny za tyto služby zůstávají v platnosti po dobu, po kterou budou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu s kupujícím za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje služeb umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb.Objednání služeb probíhá vyplněním a odesláním objednávkového formuláře kupujícím ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě a o kupujícím (jméno, e-mailová adresa a telefon)Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Odeslat registraci”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní nebo v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).Smluvní vztah mezi oběma stranami vzniká doručením přijetí objednávky (akceptace), které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to bez udání důvodu.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Registrace na vycházku je platná až po uhrazení poplatku. Prodávající zašle e-mailem číslo účtu a variabilní symbol.

Cena služeb a platební podmínky

Cenu služeb dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího nebo online platební kartou. V případě platby bezhotovostně převodem na účet obdrží kupující veškeré údaje nutné pro provedení platby v potvrzovacím e-mailu od prodávajícího.Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před uskutečněním vycházkyJe-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

Na zakoupené vycházky se vztahují tyto storno podmínky:
 • zrušení více než 30 dnů před konáním výpravy, bude vráceno 100% z uhrazené ceny
 • zrušení 14 až 30 dnů před konáním výpravy, bude vráceno 50% z uhrazené ceny
 • zrušení méně než 14 dnů před konáním výpravy, uhrazený poplatek se nevrací.

Zaplacenou vycházku lze postoupit náhradníkovi. V takovém případě nám prosím zašlete svůj požadavek e-mailem na adresu info@pruvodcisumavou.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na tel. čísle: 725 336 990.
Zaplacenou vycházku lze postoupit náhradníkovi. Žádost o vrácení poplatku v rámci storno podmínek nebo informaci o postoupení vycházky náhradníkovi je nutné doručit e-mailem na adresu info@pruvodcisumavou.cz. Pro storno je rozhodný den doručení žádosti.

Úhrada

Kupující obdrží potvrzení objednávky do zadané e-mailové pošty bezprostředně po objednání vycházky a provede zaplacení vycházky do dvou dnů od obdržení objednávky. Prodávající má právo zrušit registraci na vycházku v případě nezaplacení vycházky na účet prodávajícího do dvou dnů od odeslání potvrzení registrace kupujícímu.

Účast na vycházce

Účast na vycházce je na vlastní nebezpečí. Toto stvrzuje svým podpisem před začátkem vycházky.
Vycházky mohou být fyzicky i velmi náročné - sledujte popis náročnosti u jednotlivých tras.
Vycházky jsou určeny pro osoby starší 14 let.
Části vycházek mohou být vedeny mimo značené trasy se zvýšeným nebezpečím pádů stromů, větví, apod. Účastník vycházky bere na vědomí, že trasa může vést náročným terénem a může překonávat překážky i značné převýšeníVycházka se koná za každého počasí. Pořadatel si vyhrazuje právo vycházku zrušit pouze za extrémních povětrnostních podmínek (živelná pohroma, apod.), kdy by mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo života osob. Jiným důvodem zrušení termínu může být nebezpečí ohrožení předmětu ochrany přírody v dotčeném území (např. zahnízdění sokola).

Práva z vadného plnění

Kupující může čerpat službu až po úplném zaplacení kupní ceny.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

S případnou reklamací dodané služby se zákazník může obrátit přímo na prodávajícího a to prostřednictvím elektronické adresy info@pruvodcisumavou.cz nebo telefonicky na tel. čísle: +420 725 336 990.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob realizujících službu nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení;
b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána jako oprávněná, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti kupujícího, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo osobou prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah mezi nimi se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Je-li některé ustanovení v těchto obchodních podmínkách neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým může stát, namísto neplatných ustanovení nastoupí takové, které se tomu neplatnému svým smyslem a obsahem nejvíce blíží. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy nebo obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa elektronické pošty: info@pruvodcisumavou.cz, telefon: +420 606 176 855

V Praze, dne 9.3.2019